Kto sme

Cambridge Business School je prestížna vzdelávacia inštitúcia, ktorá ponúka programy postgraduálneho vzdelania MBA (Master of Business Administration), BBA (Bachelor od Business Administration) a LLM (Master of Laws). Jednotlivé špecializované programy poskytujeme našim študentom distančnou formou. Štúdium si tak môžu dovoliť i časovo veľmi zaneprázdnení uchádzači. Študenti väčšinu štúdia absolvujú sami, pomocou e-learningu, majú ale samozrejme taktiež možnosť osobne sa stretnúť na odborných seminároch s lektormi, ktorí ich sprevádzajú štúdiom jednotlivých modulov. Každý študent tak získa jedinečnú možnosť diskutovať s najväčšími odborníkmi v danom odbore, ktorí mu odovzdajú svoje praktické skúsenosti, čím ho nasmerujú na kariérnom rebríčku o stupienok vyššie.

Tento typ vzdelania je určený pre uchádzačov, ktorí už absolvovali vysokú školu či majú dostatočné praktické skúsenosti v odbore a chcú sa naučiť, ako sa stať skutočnými profesionálmi. Vďaka špecifickej forme si môžu študenti svoje štúdium prispôsobiť aktuálnym časovým možnostiam. Môžu tak študovať popri zamestnaní a novo nadobudnuté poznatky a informácie hneď aplikovať do svojho vlastného pracovného prostredia. Dochádza tým k naplneniu hlavnej vízie Cambridge Business School, teda ku efektívnemu zapojeniu teoretických znalostí do praktického profesijného života. Štúdium je zaisťované špičkovými lektormi na vysoko odbornej úrovni, ktorí vynikajú svojimi dlhoročnými skúsenosťami. Vďaka ich pomoci sú študenti schopní efektívne aplikovať teoretické znalosti do praxe. Výučba je založená na skutočných príkladoch, reálnych projektoch a prípadových štúdiách. Výsledkom a pridanou hodnotou tohto spôsobu výučby sú cenné návody, rady i postupy pre skvalitnenie najrôznejších firemných procesov či komunikácie využiteľné v každodennej profesijnej praxi.