Lektori

Cambridge Business School si dáva záležať na svojom lektorskom obsadení a na zaistení skutočne kvalitnej výučby s nadštandardnou úrovňou spolupracuje len s tými najlepšími.

Výučba tak prebieha pod vedením popredných odborníkov s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v danom odbore, ktorí sú ochotní zaradiť do výučby i individuálne žiadané témy a konzultovať so študentmi problémy z ich vlastnej profesijnej praxe.

Výučbu programu MBA Management a Leadership Online zaisťujú títo
profesionálni lektori:

  • Ing. Kateřina Hrazdilová Bočková, Ph.D., MBA viac... V súčasnej dobe projektová manažérka športových udalostí a organizačných projektov. Autorka mnohých článkov a publikácií z oblasti projektového riadenia. Lektorka Projektového a Strategického riadenia v niekoľkých školiacich a vzdelávacích zariadeniach. Vyštudovala Fakultu stavebnú na Vysokom učení technickom v Brne, odbor Ekonomika a riadenie stavebníctva (2000). V rámci postgraduálneho štúdia na tej istej fakulte sa zamerala na štúdium a aplikáciu projektového riadenia. Teraz pracuje v Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom ako odborná asistentka, pričom v tejto inštitúcii pôsobí i ako zástupkyňa vedúceho Ústavu odborných predmetov a informačných technológií.

  • Karel Červený, MSc., MBA viac... Vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc; titul MSc. získal pri štúdiu ekonomiky na Trent Nottingham University a na Business School Netherlands následne získal MBA. V súčasnosti dokončuje rigorózne konanie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionár, manažér - praktik, kreatívec, učiteľ. Vyskúšal si množstvo profesií: od referenta domu kultúry, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu, imidž-tvorcu, vedúceho personálneho odboru, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation. Využíva originálne formy výučby, dokáže podať zložité veci jednoduchým spôsobom, teóriu vie vysvetliť na príkladoch z vlastnej manažérskej praxe. Je uznávaným expertom v oblasti rozvoja kreativity a inovačného myslenia.

  • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA viac... V súčasnej dobe pôsobí ako odborná asistentka na katedre spoločenských vied Vysokej školy politických a spoločenských vied, s.r.o., kde vyučuje manažment. Súčasne pôsobí ako lektorka v oblasti firemnej stratégie, manažérskych, obchodných a prezentačných schopností, projektového riadenia, komunikácie a osobnej efektivity. Je poradkyňou pre oblasť rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach malých a stredných podnikov. Svoju odbornú prax začala ako vývojovo - technická pracovníčka v Tesla Pardubice. V roku 1998 získala certifikát na odbornú pedagogickú činnosť pri výučbe aplikovanej ekonómie a je certifikovanou hodnotiteľkou Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť.

  • Ing. Josef Zrůst, Ph.D. viac... Jeho pôsobiskom je Provozně ekonomická fakulta Mendelovej univerzity v Brne, kde sa podieľa na výučbe a zaisťuje predmety Manažérske rozhodovanie, Krízový manažment a Strategický manažmentu. Pôsobí ako tímový lektor v rámci projektu Medziuniverzitnej študentskej súťaže. V renomovaných odborných časopisoch, ktoré sú súčasťou uznávaných citačných indexov (ISI, SCOPUS), publikuje články zaoberajúce sa riadením krízových situácií a rizík.

  • Mgr. Tomáš Zdražil viac... Vyštudoval Fakultu multimediálnych komunikácií na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Už v priebehu štúdia sa venoval rôznym projektom zameraným na marketingovú komunikáciu v médiách. Po ukončení štúdia v roku 2004 nastúpil na marketingové oddelenie do DHL Express, ktoré od roku 2007 vedie. Okrem samotného marketingu má v spoločnosti DHL na starosti taktiež internú a externú komunikáciu, PR a projekty zamerané na SME zákazníkov a na budovanie firemnej kultúry medzi zamestnancami. Medzi jeho záujmy patrí cestovanie a šport.