Lektori

Cambridge Business School si dáva záležať na svojom lektorskom obsadení a na zaistení skutočne kvalitnej výučby s nadštandardnou úrovňou spolupracuje len s tými najlepšími.

Výučba tak prebieha pod vedením popredných odborníkov s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v danom odbore, ktorí sú ochotní zaradiť do výučby i individuálne žiadané témy a konzultovať so študentmi problémy z ich vlastnej profesijnej praxe.

Výučbu programu MBA Executive On-line zaisťujú títo
profesionálni lektori:

  • Ing. Kateřina Hrazdilová Bočková, Ph.D., MBA viac... V súčasnej dobe projektová manažérka športových udalostí a organizačných projektov. Autorka mnohých článkov a publikácií z oblasti projektového riadenia. Lektorka Projektového a Strategického riadenia v niekoľkých školiacich a vzdelávacích zariadeniach. Vyštudovala Fakultu stavebnú na Vysokom učení technickom v Brne, odbor Ekonomika a riadenie stavebníctva (2000). V rámci postgraduálneho štúdia na tej istej fakulte sa zamerala na štúdium a aplikáciu projektového riadenia. Teraz pracuje v Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom ako odborná asistentka, pričom v tejto inštitúcii pôsobí i ako zástupkyňa vedúceho Ústavu odborných predmetov a informačných technológií.

  • Karel Červený, MSc., MBA viac... Vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc; titul MSc. získal pri štúdiu ekonomiky na Trent Nottingham University a na Business School Netherlands následne získal MBA. V súčasnosti dokončuje rigorózne konanie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionár, manažér - praktik, kreatívec, učiteľ. Vyskúšal si množstvo profesií: od referenta domu kultúry, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu, imidž-tvorcu, vedúceho personálneho odboru, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation. Využíva originálne formy výučby, dokáže podať zložité veci jednoduchým spôsobom, teóriu vie vysvetliť na príkladoch z vlastnej manažérskej praxe. Je uznávaným expertom v oblasti rozvoja kreativity a inovačného myslenia.

  • Ing. Marika Sablová viac... Personálna riaditeľka česko-írskej obchodnej spoločnosti. Absolventka Podnikohospodárskej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Prahe s vedľajšou špecializáciou Personálny manažment. Pôsobí taktiež ako externá lektorka a poradkyňa pre oblasť riadenia ľudských zdrojov. Pracovné skúsenosti získala v spoločnostiach IBM GSDC Czech Republic, Honeywell Aerospace alebo HZAP. Má skúsenosti s tvorbou HR stratégie a HR politiky, so zavádzaním všetkých personálnych procesov do praxe a implementáciou moderného medzinárodného štandardu „Investors in People“ (UK Commission for Employment and Skills). V roku 2010 získala cenu odbornej poroty HREA Excellence Award 2010, udeľovanú Českou spoločnosťou pre rozvoj ľudských zdrojov, „za najprínosnejší projekt HR v organizácii“. Publikuje v odborných periodikách, v časopisoch Human Resources Management a HR Fórum.

  • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA viac... V súčasnej dobe pôsobí ako odborná asistentka na katedre spoločenských vied Vysokej školy politických a spoločenských vied, s.r.o., kde vyučuje manažment. Súčasne pôsobí ako lektorka v oblasti firemnej stratégie, manažérskych, obchodných a prezentačných schopností, projektového riadenia, komunikácie a osobnej efektivity. Je poradkyňou pre oblasť rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach malých a stredných podnikov. Svoju odbornú prax začala ako vývojovo - technická pracovníčka v Tesla Pardubice. V roku 1998 získala certifikát na odbornú pedagogickú činnosť pri výučbe aplikovanej ekonómie a je certifikovanou hodnotiteľkou Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť.

  • JUDr. Petr Št’astný viac... Petr Šťastný absolvoval v roku 2005 Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a následne pôsobil ako právnik a potom i ako vedúci pracovník právneho oddelenia českej pobočky popredného svetového poisťovacieho koncernu, kde získal významné skúsenosti z oblasti poisťovníctva, financií, obchodného i občianskeho práva a taktiež cenné manažérske schopnosti a soft skills. Od svojho odchodu z prostredia poisťovníctva je Petr Šťastný činný v advokácii, kde sa ako samostatný advokát venuje generálnej právnej praxi s akcentom na agendu (obchodných) záväzkových vzťahov a obhajobu v trestnom konaní, vrátane obhajoby ex offo. Petrovi Šťastnému bol po úspešnom absolvovaní štátnej rigoróznej skúšky Univerzity Karlovej v Prahe na katedre trestného práva udelený akademický titul doktor práv (JUDr.).

  • Ing. Josef Zrůst, Ph.D. viac... Jeho pôsobiskom je Provozně ekonomická fakulta Mendelovej univerzity v Brne, kde sa podieľa na výučbe a zaisťuje predmety Manažérske rozhodovanie, Krízový manažment a Strategický manažmentu. Pôsobí ako tímový lektor v rámci projektu Medziuniverzitnej študentskej súťaže. V renomovaných odborných časopisoch, ktoré sú súčasťou uznávaných citačných indexov (ISI, SCOPUS), publikuje články zaoberajúce sa riadením krízových situácií a rizík.

  • MgA. Irena Swiecicki viac... Lektorka, konzultantka a kouč s 15-ročnou praxou. Školila cca 7000 účastníkov kurzov. Pôvodným povolaním divadelná a vyštudovaná speváčka sa špecializuje na prezentačné a vyjednávacie schopnosti, prácu s hlasom, reč tela, lektorské schopnosti a komunikáciu. Vďaka dlhoročnej divadelnej praxi je schopná odhaliť každý detail vo vystupovaní a poskytnúť jedinečnú spätnú väzbu. Zameriava sa takisto na tréning metód zvládania stresovej záťaže a školenia s tým spojené. V koučovaní sa zameriava predovšetkým na koučing k výkonu a skvalitňovaniu vzťahov nie len na pracovisku. Je hlavnou lektorkou a garantkou kvality v Manažérskej akadémii MKČR.

  • Mgr. Tomáš Zdražil viac... Vyštudoval Fakultu multimediálnych komunikácií na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Už v priebehu štúdia sa venoval rôznym projektom zameraným na marketingovú komunikáciu v médiách. Po ukončení štúdia v roku 2004 nastúpil na marketingové oddelenie do DHL Express, ktoré od roku 2007 vedie. Okrem samotného marketingu má v spoločnosti DHL na starosti taktiež internú a externú komunikáciu, PR a projekty zamerané na SME zákazníkov a na budovanie firemnej kultúry medzi zamestnancami. Medzi jeho záujmy patrí cestovanie a šport.

  • Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. viac... Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventom VŠE v Prahe, odbor Ekonomika a riadenie zahraničného obchodu. Takmer 40 rokov nepretržite pôsobí v komerčnej praxi, a to ako v tuzemsku, tak i v zahraničí, v súčasnej dobe v štruktúre nadnárodného koncernu Carl Zeiss AG. Pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa systematicky venuje už viac ako 15 rokov na pozícii docenta Katedry medzinárodného obchodu VŠE v Prahe. Je autorom niekoľkých desiatok publikácií a odborných textov vydaných v tuzemsku i v zahraničí a pravidelným účastníkom odborných medzinárodných vedeckých konferencií. Podieľa sa na práci Komisie pre clo a reguláciu obchodu Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži.